2022 © Roykes Art | Unique custom Art with very limited pieces and edition(s). Enjoy limited Art.

My name is Roy


(Scroll down for english)

Welkom op mijn Biografie 

Welkom! Mijn naam is Roy Ensink. Vraag vrienden en familie wie ik ben en ze zullen me omschrijven als ondernemer, energiebom en praatjesmaker, maar bovenal fotograaf. Fotografie heeft altijd al in mijn bloed gezeten. Toen ik jong was, ging ik zelf op ontdekking om foto’s te schieten van alles wat los en vast zat. Later werd dit extra aangewakkerd door mijn opa, met wie ik deze passie bleek te delen. Regelmatig gingen we samen op stap om te fotograferen. We konden urenlang rondstruinen om precies dat perfecte plaatje te schieten. Stiekem keek ik altijd het meest uit naar het moment dat we de foto’s gingen ontwikkelen. Het magische gevoel dat analoge camera’s in die tijd met zich meedroegen, zal ik nooit vergeten.

Digitale fotografie

Tijdens mijn pubertijd kwam digitale fotografie steeds meer in opkomst. Op mijn verjaardag kreeg ik een kleine digitale camera van drie megapixels. Vanaf dat moment was de ‘echte fotograaf’ in mij geboren. De interesse in fotografie nam steeds duidelijkere vormen aan en al gauw koos ik ook mijn studie in die creatieve richting. Op die manier kwam ik terecht bij verschillende fotografen waar ik stageliep en supertoffe shoots mocht assisteren. Zo kwam ik in aanraking met professionele, commerciële fotografie. Nu heb ik zelf veel mooie opdrachten voor toffe klanten, maar ik had altijd het gevoel dat er nog iets miste…

Verlangen naar vrijheid

Natuurlijk fotografeerde ik naast de zakelijke opdrachten ook met regelmaat voor mezelf. In fotografie kan ik mijn gevoel, emoties en inspiratie kwijt. En juist op die foto’s – de pure, ongedwongen en vrije foto’s waar mijn eigen stijl goed tot zijn recht komt – kreeg ik de meest fantastische reacties. “Die zou ik zo in m’n huis ophangen,” kreeg ik regelmatig te horen. Dat was het moment dat ik besloot meer met mijn eigen fotografie te gaan doen. De energie die in me vrijkomt wanneer ik hét idee of dé locatie heb gevonden, is wat ik vast wil leggen op beeld. Het creëren van beelden is voor mij dus niet alleen een passie, maar ook een echte drijfveer.

Inspireren en geïnspireerd worden

Inspiratie is essentieel voor mijn werk. Dat kan plotseling ontstaan op de meest onverwachte momenten. Inspiratie en creativiteit laten zich tenslotte niet sturen. Grote inspiratiebronnen kunnen een interessante omgeving, musea, architectuur en persona zijn, maar bijvoorbeeld ook macht of een gekke struik. De magie van het ontdekken is voor mij een belangrijk onderdeel in het vakgebied waar ik niet zonder zou kunnen. Die ontdekkingen zijn persoonlijk, maar tegelijkertijd voor een groter publiek bedoeld. Daarom deel ik ze graag, zodat jullie ook van de vrijheid die fotografie biedt, kunnen genieten.

Photo art Roykes

Welcome to my biography!

Welcome! My name is Roy Ensink. Ask friends and family who I am and they will describe me as an entrepreneur, energy bomb and talker, but above all a photographer. Photography has always been in my blood. When I was young, I went out all the time to take pictures of everything. Later this was fueled even more by my grandfather, with whom I turned out to share this passion. We regularly went out together to take pictures. We could wander around for hours to get that perfect shot. Secretly, I always looked forward to the moment we started developing the photos in the darkroom. I will never forget the magical feeling that analog cameras carried with them at the time.

Digital photography

During my adolescence, digital photography became more and more emerging. On my birthday, I got a small three megapixel digital camera. From that moment on, the “real photographer” was born in me. The interest in photography became increasingly clear and I soon chose my study in that creative direction. That way I ended up with various photographers where I did an internships and assisted in super cool shoots. That’s how I came into contact with professional, commercial photography. Now I have many great assignments for great clients myself, but I always had the feeling that something was missing…

Desire for freedom

Of course, in addition to the business assignments, I also regularly photographed for myself. In photography I can express my feelings, emotions and inspirations. And it is precisely on those photos – the pure, casual and free photos where my own style comes into its own – that I received the most fantastic reactions. “I would hang it in my house in no time,” I was regularly told. That was the moment when I decided to do more with my own photography. The energy that is released in me, when I have found the idea or the location is what I want to capture on image. Creating images is therefore not only a passion for me, but also a real motivation.

Inspire and be inspired

Inspiration is essential to my work. That can arise suddenly at the most unexpected moments. After all, inspiration and creativity cannot be controlled. Great sources of inspiration can be an interesting environment, museums, architecture and persona, but also power or a crazy bush. The magic of discovery is an important part of the field that I couldn’t live without. These discoveries are personal, but at the same time intended for a wider audience. That’s why I like to share them, so that you can also enjoy the freedom that photography offers. Art with a story.