2022 © Roykes Art | Unique custom Art with very limited pieces and edition(s). Enjoy limited Art.

Algemene voorwaarden Producten


Scrol down for english version.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Roykes World of Art Producten

1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij I

Roykes World of Art (Roykes), 59706015, hierna aangeduid als “Roykes”,”ons” of “wij” of, via de Roykes website, de mobiele website of een mobiel toestel, via de telefoon. (gezamenlijk aangeduid als “Roykesart.nl”). Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van Roykesart.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst. Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan kunnen een bestelling plaatsen. Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op Roykesworldofart.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op Roykesworldofart.nl ten tijde van de plaatsing van je bestelling. Roykes wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website Roykesworldofart.nl, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent, script of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

2. Prijzen en leveringskosten

De prijzen die zijn vermeld op roykesart.nl zijn inclusief de wettelijke BTW,  inclusief de verzendkosten. Als we je bestelling niet volledig kunnen leveren en de bestelling in meerdere verzendingen moeten leveren, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht voor de naleveringen. Prijzen in de winkel, catalogus en online kunnen variëren.

3. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen via roykesart.nl. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten wij je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal Roykes contact met je opnemen om dit te regelen.

Een bestelling dient minimaal € 1,00 (na aftrek van eventuele kortingen) te bedragen.

4. Levering

Roykes gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestelling af te leveren op een woonadres of afhaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze.

Roykes streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 1 tot 14 dagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, kun je de bestelling annuleren. Voordat je een bestelling plaatst, word je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn. Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met Roykes via het e-mailadres info@royensink.nl.

5. Herroepen van een bestelling

Het is mogelijk om een bestelling te annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als je de gehele bestelling retourneert en hiervoor al hebt betaald, ontvang je het bedrag exclusief de standaard verzendkosten van Roykes en exclusief de retourneringskosten terug.

Als je je bestelling wil annuleren of terug wil zenden, breng ons hiervan dan schriftelijk op de hoogte, ofwel per post en bij voorkeur met gebruikmaking van het voorgedrukte retourformulier in je pakket, ofwel door een brief te sturen naar Roykes, Den Bramel 10, 7339JD Ugchelen, Nederland. ofwel door een e-mail te sturen naar info@royensink.nl, ofwel door invulling en inzending van het standaard formulier afkomstig van de lokale consumentenautoriteit, echter altijd binnen 14 dagen na de in paragraaf 5.1 gestelde termijn. Daarna heb je nog eens 14 dagen de tijd om de artikelen terug te sturen op de wijze zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten (of, als de artikelen nog niet betaald zijn, de terugzending van de artikelen verwerken in je account), uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen hebben ontvangen. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen. Als een ontvangen artikel defect is, stel je Roykes hiervan onmiddellijk op de hoogte en je stuurt het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door Roykes volledig vervangen. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

6. Retourzendingen

Roykes garandeert een volledige vergoeding, of desgewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf  5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd (anders dan het netjes uitpakken van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of stickers niet zijn verwijderd. Je kunt het retourpakket afgeven bij een postagentschap of afhaalpunt in Nederland. Een verkeerd geleverd artikel of een artikel met een fout moet je altijd terugsturen; je betaalt dan geen retourkosten.

Let op: Het is niet mogelijk om de door jou op maat bedrukte werken of producten die je besteld bij Roykesart.nl retour te zenden.

7. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

Betaling voor aflevering

Creditcard of betaalpas

Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard (VISA of Mastercard). Roykes behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.

Betaling met maandfactuur

Alle artikelen die je in de loop van een maand koopt en ontvangt worden verzameld in één factuur, die je de daaropvolgende maand krijgt toegezonden. Hierbij wordt € 1 aan factuurkosten in rekening gebracht. Betaling dient plaats te vinden voor het eind van de maand waarin de factuur is verstrekt.

8. Onze aansprakelijkheid

Deze Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Roykes als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten. Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

Roykes is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten. Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op roykesworldofart.nl is beperkt tot het totale bedrag van jouw bestelling.

9. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.  De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

10. Garantie

Als de door jou gekochte goederen gebreken vertonen, zal Roykes de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.

11. Overdracht

Roykes behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling ([inclusief eventuele betalingstermijnen]) in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

12. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

13. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op roykesworldofart.nl berusten bij Roykes en haar licentiegevers. Ieder gebruik van Roykesart.nl of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Roykes.

14. Bedrijfsinformatie

Roykes World of Art

Statutair gevestigd: Rosariumstraat 60,

7311 JR Apeldoorn.

Kamer van Koophandelnummer: 59706015

BTW-nr.: NL2090.50.329.B.01

Contactgegevens: Roykes

E-mail: info@royensink.nl

 

Website adres is: https://roykesart.nl.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Roykes World of Art Products1.

General

The following general terms and conditions apply to all orders placed by the customer with Roykes
World of Art (Roykes)

59706015, hereinafter referred to as “Roykes”, “us” or “we” or, via the Roykes website, the mobile
website or a mobile device, by telephone. (collectively referred to as “Roykesart.nl”).

Dutch law applies to these general terms and conditions. By using Roykesart.nl and / or by placing an
order, you accept that you are bound by the general terms and conditions below (the "Terms").
Make sure you have read and understood the Terms before placing your order. Only persons of 18
years or older who are not under guardianship can place an order. The fact that products or services
are offered at any time on Roykesworldofart.nl does not guarantee that these products or services
are available at all times. We reserve the right to withdraw products at any time. We reserve the
right to change these Terms from time to time without prior notice to you. The version of the Terms
and Conditions that applies to your order is the version that can be found on Roykesworldofart.nl at
the time of placing your order. Roykes wants to offer you the best possible online experience and
service. To make this possible, we must ensure that our services run seamlessly. You understand and
agree (i) not to post, transmit, redistribute, upload, or promote any communications or content that
could be harmful or adversely affect our businesses, products or services; (ii) not to act in a manner
that or not to use a device that restricts, harms, hinders or inhibits other users from using or enjoying
the Roykesworldofart.nl website, or affecting the security of the website, or (iii) not use any device or
attempt to use any engine, software, tool, agent, script or other device or mechanism (including, but
not limited to, spiders, bots, crawlers, avatars, or intelligent agents) to navigate and search the
website, or to copy the content of the website. We reserve the right to immediately block access to
the site and to close the account of users who violate this provision or any other provision in these
terms and conditions.

2. Prices and delivery costs
The prices listed on roykesart.nl include the statutory VAT, including shipping costs. If we cannot
deliver your order in full and have to deliver the order in multiple shipments, no additional shipping
costs will be charged for the back orders. Prices in the store, catalog and online may vary.

3. Order / contract conclusion
You can order via roykesart.nl. If you have registered your e-mail address, you will receive a
confirmation by e-mail after placing an order. In the unlikely event that we cannot deliver your order,
we will let you know as soon as possible. If the order has already been paid, we will try to refund the
payment via the payment method used by you. If the refund needs to be made in another way,
Roykes will contact you to arrange this.
An order must be at least € 1.00 (after deduction of any discounts).

4. Delivery
Roykes is extremely careful when registering and processing orders and strives to deliver your order
to a residential address or collection point in the Netherlands, in accordance with the delivery
method you have chosen. Roykes strives to process orders as quickly as possible and in order of
receipt. We aim to deliver within 1 to 14 days after confirmation of an order, unless otherwise
agreed. Although we strive to deliver within the stated timeframe, delays may arise due to
unexpected events. In the unlikely event that the delivery does not take place within 30 days, you
can cancel the order. Before you place an order, you will be informed about the expected delivery
time. If you have registered your e-mail address, you will receive a confirmation by e-mail after
placing an order, stating the expected delivery time. If your order does not arrive on the planned
date, please contact Roykes via the email address info@royensink.nl.

5. Revocation of an order
It is possible to cancel or return an order from the date you placed the order up to 14 days after
receipt of the ordered items. If you return the entire order and have already paid for it, you will
receive the amount excluding the standard shipping costs from Roykes and excluding the return
costs. If you wish to cancel or return your order, please notify us in writing, either by post and
preferably using the pre-printed return form in your package, or by sending a letter to Roykes, Den
Bramel 10, 7339JD Ugchelen, The Netherlands. either by sending an e-mail to info@royensink.nl, or
by completing and submitting the standard form from the local consumer authority, but always
within 14 days after the period set in paragraph 5.1. You then have another 14 days to return the
items in the manner set out in Section 6 (Returns) below. We will try to return the money as soon as
possible and in the same way as you paid (or, if the items have not yet been paid, process the return
of the items in your account), no later than 14 days after receipt of your cancellation, provided that
we have received the items. Another payment method can be used for the refund if you consent to
this. In any case, this will not entail any additional costs. If any item received is defective, notify
Roykes immediately and return the item as set out in Section 6 (Returns) below. All products that are
reported as defective will be completely replaced by Roykes. The provisions of these terms and
conditions do not limit any statutory rights.

6. returns
Roykes guarantees full reimbursement, or if desired replacement, of returned items under paragraph
5 (Withdrawal of an order), provided that all items are returned in the same condition as they were
when they were received. This means that the items are not damaged, dirty, washed, modified
(other than neatly unpacking the item) and that labels or stickers have not been removed. More
information about our return procedure can be found on Roykesworldofart.nl in our Return and
Refund Policy. You can hand in the return package at a postal agency or collection point in the
Netherlands. You must always return an incorrectly delivered item or an item with an error; you do
not pay any return costs. Note: It is not possible to return the custom printed works or products that
you ordered from Roykes World of Art.

7. Payment methods

You can pay for your items in several ways indicated below.
Payment before or on delivery
Credit or debit card You can enter your payment details when ordering and use a valid credit card (VISA or Mastercard).
Roykes reserves the right to check the validity of the credit card, as well as the credit limit in relation
to the order amount and whether the address details of the buyer are correct. We can refuse an order based on these checks.
Payment with monthly invoice All items that you buy and receive in the course of a month are collected in one invoice, which will be
sent to you the following month. € 1 will be charged in invoice costs. Payment must be made before
the end of the month in which the invoice is issued.

8. Our Liability
These Conditions do not limit or exclude the liability of Roykes when it comes to matters that we
cannot limit or exclude by law. In the event of a breach of these Terms, we will be liable only for
losses that are reasonably foreseeable as a result of such breach. Roykes is not responsible for
indirect losses that are an incidental effect of the original loss or damage, such as loss of profit or loss
of opportunity, or failure to deliver goods or to comply with any other obligation under these Terms.
If such a failure is the result of events beyond our control, including, but not limited to, fire, flood,
storm, uprising, political unrest, war, nuclear accidents and terrorist activities. Our maximum liability
to you for losses or damage arising from your order on roykesworldofart.nl is limited to the total
amount of your order.

9. Colors
We do everything reasonably possible to display the properties of our products, including
composition and colors, as accurately as possible. The color you see depends on your computer
system, and we cannot guarantee that your computer will display these colors correctly.

10. Guarantee
If the goods purchased by you show defects, Roykes will fully comply with the legal warranty
regulations. If you have a complaint about obvious defects in materials or workmanship with regard
to goods supplied by us, you can notify us by returning the goods without delay together with the
pre-printed return form.

11. Transfer
Roykes reserves the right to make any claims for payment ([including any payment terms]) to be
transferred or transferred to a third party in connection with the delivery of goods.

12. Severability
If any part of these Terms is declared invalid or void by a court or legislature, the remaining Terms
will survive.

13. Property rights
All intellectual property rights, such as trademarks and copyrights on roykesworldofart.nl, rest with
Roykes and its licensors. Any use of Roykesart.nl or its content, including copying or storing such
content in whole or in part, other than for your own, personal and non-commercial use, is prohibited
without Roykes's prior written consent.

14. Company Information

Roykes World of Art

Registered in the Articles of Association: Rosariumstraat 60,

7311 JR Apeldoorn.

Chamber of Commerce number: 59706015

BTW-nr.: NL2090.50.329.B.01

Contact details: Roykes

E-mail: info@royensink.nl

Website adress: https://roykesart.nl.