2022 © Roykes Art | Unique custom Art with very limited pieces and edition(s). Enjoy limited Art.

Chapters – Een nieuw begin


-English below–English below-

Chapters

Het leven gaat niet altijd over rozen. Soms moet je bepaalde hoofdstukken afsluiten om de volgende bladzijde om te kunnen slaan. ‘Chapters’ staat precies daarvoor. Voor het leven dat ook confronterend kan zijn en niet altijd even makkelijk. Wat in dit beeld te zien is, is een verwerkingsproces. Het afscheid nemen van situaties en relaties die ik vroeger had en starten met de rest van mijn leven. Jouw leven, jouw reis, heb je zelf in de hand. Wat wil je opschrijven, wat wil je meenemen en wat wil je meegeven aan anderen? Die beslissing, het ja-zeggen tegen nieuwe belevenissen en nee-zeggen tegen vroegere gebeurtenissen, is weergegeven in ‘Chapters’.

Een nieuw begin
In het stilleven zijn verschillende items verwerkt die de betekenis van een nieuw begin representeren. De prachtige, bruingekleurde vlinder (Acherontia lachesis) op het schedel staat symbool als zogenaamde ‘death messenger’. Diverse culturen op onze wereld zien het ontvangen van deze vlinder als een teken van de naderende dood. Daarnaast is een felblauwe, zeer zeldzame vlinder (Morpho didius) te zien. Wanneer je
deze vlinder tegenkomt in het wild, betekent het juist dat je geluk of een nieuw begin te wachten staat. Deze twee betekenissen naast elkaar behelzen precies het gevoel dat ik met dit beeld heb geprobeerd vast te leggen. Om het gevoel van een nieuw begin en het afsluiten van een hoofdstuk extra te belichten, staan er ook boeken en een potje inkt op tafel. De bijzondere achtergrond maakt deze foto helemaal af. Dit beeld is geschoten in het stadion van Heracles Almelo, waar het tegenwoordig ook in de expositie hangt in de businesslounge. Het is een persoonlijk kunst project waarvan ik zeer trots ben dat het in jouw huis of werkplek mag hangen?

Bekijk het kunstwerk! 


Chapters

Life is not always bed of roses. Sometimes you have to close certain chapters in order to turn the next page. “Chapters” stands for just that. For life that can also be confrontational and not always easy. What can be seen in this image is a processing process. Saying goodbye to situations and relationships I used to have and starting the rest of my life. Your life, your journey, is in your own hands. What do you want to write down, what do you want to take with you and what do you want to pass on to others? That decision, saying yes to new experiences and saying no to past events, is reflected in ‘Chapters’.

A new beginning
The still life incorporates various items that represent the meaning of a new beginning. The beautiful, brown-colored butterfly (Acherontia lachesis) on the skull symbolizes the so-called ‘death messenger’. Various cultures on our world see receiving this butterfly as a sign of approaching death. In addition, a bright blue, very rare butterfly (Morpho didius) can be seen. When you encountering this butterfly in the wild, it means that happiness or new beginnings await you. These two meanings side by side encapsulate exactly the feeling that I have tried to capture with this image. To emphasize the feeling of a new beginning and the closing of a chapter, there are also books and a jar of ink on the table. The special background completes this photo. This image was shot in the stadium of Heracles Almelo, where it now also hangs in the exhibition in the business lounge. It is a personal art project that I am very proud to hang in your home or workplace?

Check the artwork! 

Heracles Stadion Almelo Roykes Art