2022 © Roykes Art | Unique custom Art with very limited pieces and edition(s). Enjoy limited Art.

VRM Kunst op maat


-English below–English below-

VRM had de wens om de uitstraling van haar bedrijfskantine te
moderniseren. Waar het bedrijf was gegroeid en doorontwikkeld,
was de uitstraling van de kantine stil blijven staan. De kantine staat
open voor zowel medewerkers als klanten en andere gasten.

Daarnaast werd helder dat de kantine goed kan dienen als startpunt voor bijvoorbeeld
rondleidingen. Hierdoor ontstond het idee om Art te
ontwikkelen die VRM een storyline geeft op basis waarvan zij zo’n
rondleiding kan starten. Vanuit deze beeldende kunstwerken
kunnen zij dan de fabriek ingaan voor de daadwerkelijke
rondleiding. Omdat wetenschappelijk bewezen is dat kunst geluk en
stress verlagend werkt (bij personeel) hangen de werken vlakbij de
ingang in de kantine, waar je ook door kunt lopen naar het
machinepark.

Na overleggen van de keuzes kwam al snel een definitief
concept naar voren. Van links blauw naar rood en van rood naar
geel.

VRM over het resultaat:

De wanden van onze kantine zijn sinds kort verfraaid met een
drietal grootformaat kunstwerken. De wens hiertoe bestond al enige
tijd. Waar er eerder fotocollages te bewonderen vielen met
voornamelijk beeldmateriaal uit ons bedrijfsverleden pronken er nu
de resultaten van moderne product fotografie. Typische VRM-
producten, kunstzinnig gefotografeerd en met een onmiskenbaar
industrial look. Dit krachtige beeld illustreert onze manier van zaken
doen anno 2019:  scherp, dynamisch, en kleurrijk. De prints, in
extreem hoge resolutie, zijn geplakt op plexiglas. Het resultaat mag
er wezen: onze kantine is geheel opgefleurd.
Verantwoordelijk voor de productie was  Roykes Art.

Komt dat zien.


-English below–English below-

VRM wanted to improve the look of its company canteen
modernize. Where the company had grown and developed,
the appearance of the canteen had stopped. The canteen is standing
open to both employees and customers and other guests.

In addition, it became clear that the canteen can serve well as a starting point for, for example
guided tours. This gave rise to the idea of ​​art
develop that gives VRM a storyline on the basis of which they can create such a
tour can start. From these visual works of art
can they then go into the factory for the actual one
guided tour. Because it has been scientifically proven that art brings happiness and
has a stress-reducing effect (for staff), the works are hung close to the
entrance in the cafeteria, where you can also walk through to it
machinery.

After discussing the choices, a final decision was quickly made
concept forward. From left blue to red and from red to
yellow.

VRM about the result:

The walls of our canteen have recently been decorated with a
three large format works of art. The wish for this has already existed for some time
time. Where previously photo collages could be admired with
mainly images from our company past are now on display
the results of modern product photography. Typical VRM
products, artfully photographed and with an unmistakable
industrial look. This powerful image illustrates our way of doing business
do in 2019:  sharp, dynamic, and colorful. The prints, in
extremely high resolution, are pasted on plexiglass. The result may
Let’s face it: our canteen has been completely brightened up.
Responsible for the production was  Roykes Art.

Come and see.